Firmast Kontakt Vesi ja heitvesi Soojusenergia HANKED Teated Info Veemajanduse projekt 2007-2013 Soojamajanduse projekt
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Tegevusaruanne
Vee kvaliteet
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
print

Juhendi ja liitumiseks vajalikud taoltused leiad siit:

Liitumistaotlus

Juhend ÜVK-ga liitumiseks

Väikeehitise püstitamise taotlus
 
 Koeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri: