Firmast Kontakt Soojusenergia Vesi ja heitvesi Info HANKED Veemajanduse projekt 2007-2013 Teated Soojamajanduse projekt
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Tegevusaruanne
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
Vee kvaliteet
print

Juhendi ja liitumiseks vajalikud taoltused leiad siit:

Liitumistaotlus

Juhend ÜVK-ga liitumiseks

Väikeehitise püstitamise taotlus
 
Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri: