Firmast Kontakt Vesi ja heitvesi Soojusenergia HANKED Info Teated Veemajanduse projekt 2007-2013 Soojamajanduse projekt
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Tegevusaruanne
Vee kvaliteet
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
print

Vee-ettevõtja tegevusaruanne

Vee-ettevõtja on vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §71 kohustatud avaldama kodulehel  "Vee-ettevõtja tegevusaruande" mis peab sisaldama majandusaasta aruande kokkuvõtet, ülevaadet viimase aasta jooksul tehtud investeeringutest, joogivee kvaliteedist, reovee puhastamisest, tuleviku arengusuundadest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kavandatud investeeringutest.

AS Koeru Kommunaal avalikustab majandusaasta aruande täies mahus, kuna seal on informatsioon seadusega nõutud valdkondade kohta. Vee kvaliteedi kontrolli tulemuste kohta on lisatud eraldi aruanne.Majandusaasta aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2015